Archive for marzec, 2009

 

Sportowy „Oskar” dla Włocławka

bezc2a0tytuluPrezydent Włocławka Andrzej Pałucki odebrał w Warszawie nagrodę „Gminess 2008”. Laur ten został przyznany naszemu miastu w Konkursie Oskarów Sportowych, odbywającym się pod patronatem wicemarszałka Senatu RP. Włocławek pokonał Polkowice i Nową Wieś Wielką, zdobywając nagrodę w kategorii „sport osób niepełnosprawnych”. Tematyczna prezentacja powstała w Wydziale Oświaty, Sportu i Turystyki UM. Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się na stronie: www.gminess.pl. Prezentacja do pobrania poniżej.

Posted by admin under Włocławek  •  No Comments

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

wloclawekDziś odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta, organu samorządowego młodzieży, tworzonego przez uczniów włocławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Do Rady kandyduje 45 uczniów Rada jest organem apolitycznym i liczy 25 członków. Radnym Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek zostać może wyłącznie osoba w wieku od 13 do 20 lat, uczęszczająca do jednej z włocławskich szkół. Kadencja Rady trwa jeden rok od daty wyborów. Sesje odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Rada jest ciałem konsultacyjnym, działającym na rzecz upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży miasta. Celem działania Rady jest upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży, inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi, współpraca z władzami lokalnymi, instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi - w tym z Radą Miasta Włocławek, w szczególności poprzez udział w posiedzeniach Rady Miasta Włocławek i jej komisjach oraz Delegaturą we Włocławku Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Ponadto Młodzieżowa Rada Miasta powinna reprezentować interesy młodzieży wobec organów samorządu terytorialnego, samorządu uczniowskiego i administracji szkolnej, kształtować u młodych ludzi postawy obywatelskie, integrować środowiska młodzieżowe oraz zapewnić ich aktywne uczestnictwo w życiu publicznym. Zadaniem młodych radnych jest także opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta, dotyczących spraw młodzieży. Cele, jakie sobie stawiają młodzi radni to również prowadzenie działalności informacyjno-doradczej, propagowanie i działanie na rzecz integracji europejskiej. Statut Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.um.wlocl.pl. Statut stanowi załącznik do Uchwały nr XXVI/01/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2009 roku.

Posted by admin under Włocławek  •  No Comments

Dziś Międzynarodowy Dzień Teatru

teatr-139x1501Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Teatru. Z tej okazji w Teatrze Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego przy ul. Wojska Polskiego 13 odbędzie się uroczystość, podczas której Teatr Ludzi Upartych zaprezentuje premierowy spektakl, oparty na twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza „www_itkacy@pl”. Rozpoczęcie obchodów nastąpi o godz. 19.00.

Posted by admin under Włocławek  •  No Comments

Festiwal filmów jednominutowych – Galeria zaprasza

__b_57eb8e8f9d14625862b1dd5d233a62f7Jutro ( sobota, 28 marca ) o godz. 18.00 w siedzibie Galerii Sztuki Współczesnej przy ul. Miedzianej 2/4 odbędzie się prezentacja najlepszych dzieł polskiej edycji Festiwalu Filmów Jednominutowych „The One Minutes”. W gronie laureatów tej imprezy znaleźli się włocławianie: Magdalena Leśniewska i Daniel Kucharski za obraz „Red Line”.

Posted by admin under Włocławek  •  No Comments

W poniedziałek odbędzie się XXVII sesja Rady Miasta

wloclawek1-209x300230 marca br. o godz. 9.00 w sali nr 4 (budynek B) Urzędu Miasta odbędzie się XXVII sesja Rady Miasta.

W porządku obrad znalazły się projekty uchwał w sprawach: rozpatrzenia skargi Zdzisława Grodzkiego na działalność Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, wypracowania stanowiska Rady Miasta w zakresie ustalania wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych Gminy Miasta Włocławek, - zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, - spełnienia przesłanek do nabycia przez Prezydenta Miasta Włocławek prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008, - projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej ds. racjonalizacji sieci szkół i placówek oświatowych, - projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu na 2009 rok, - projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Miasta Włocławek oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, - projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek. Ponadto: projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2013, przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za rok 2008, - projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2009 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek oraz podmioty działające na jej zlecenie, - projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 7 we Włocławku, ul. Gniazdowskiego 7, - projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2009, - projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru w granicach administracyjnych miasta, - projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru w rejonie obrębu Kawka, położonego pomiędzy: granicą terenów leśnych, granicą miasta, terenami zieleni wzdłuż rzeki Wisły, działką nr 47, ulicą Krzywa Góra, - projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia „Przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu środkami miejskiego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Włocławek”, - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu nr 46 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Barskiej 19/27, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek na rzecz najemców tego lokalu, - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 18 usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Żytniej 60, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz najemców tego lokalu, - projekt uchwały w sprawie stałych obwodów głosowania na terenie miasta Włocławek oraz projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

Posted by admin under Włocławek  •  No Comments